Onze tussenkomsten

2020_12_14 CD&V tegen retributie voor houtafval

Op de gemeenteraad van 14 december stond de aanpassing van de retributies voor het containerpark geagendeerd. De CD&V gemeenteraadsleden hebben zich bij de stemming onthouden. De onthouding heeft te maken met het betaalbaar maken van inleveren van houtafval. Tot hier toe kon dit gratis worden ingeleverd maar vanaf volgend jaar moet hiervoor betaald worden. CD&V kan zich volledig akkoord verklaren met het principe van de vervuiler betaalt.  Maar er moet ook rekening gehouden worden met mogelijke ongeweste effecten. Veel mensen zullen het houtafval zelf opstoken in plaats van dit naar het containerpark te brengen. Het resultaat zal negatief zijn voor het milieu. Van daar dat de CD&V niet akkoord kan gaan met het betalend maken van houtafval. 

2020_12_14 CD&V onthoudt zich bij stemming begroting

Op de gemeenteraad van december stonden een aantal stemmingen over de begroting. CD&V onthield zich bij de stemming over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, keurde de gemeentelijke bijdrage voor de brandweer goed en onthield zich  bij de dotatie voor de politie.

Dat een oppositiepartij zich onthoudt bij de stemming over de gemeentelijke begroting. is geen verrassing. Met de begroting geeft de meerderheid immers uitvoering aan haar beleid. En het hoeft geen betoog dat de oppositie niet met alles wat de meerderheid doet, akkoord gaat. Ook staan in de begroting een aantal plannen die zeer vaag zijn. Dit was ook dit jaar het geval, onder meer met de site van het vredesgerecht. Van daar de onthouding. 

De reden dat CD&V zich onthield bij de stemming van de politiebegroting heeft te maken met het ontbreken van enig document. Voor de brandweer was er een uitvoering document waarin de uitgavfen werden omschreven. Voor de politie was er niets. Met andere woorden van de gemeenteraad werd gevraagd om een blanco check te ondertekenen. En daaarvoor past de CD&V. Overigens bewijst dit dat het nuttig is dat ook de oppositepartijen in de politieraad vertegenwoordigd zijn, juist om inzicht te krijgen in het beleid. Maar zoals op de gemeenteraad van september is gebleken, heeft de meerderheid liever geen pottekijkers in de politieraad. 

2018_02_19 CD&V steunt Het DansAteljee

De CD&V heeft tijdens de gemeenteraad van 19 februari het voorstel van het schepencollege gesteund om een doorgeeflening aan het DansAteljee te verstrekken. Met deze lening kan het DansAteljee een gloednieuwe studio bouwen in het Meylveld in Kontich-Kazerne. Dit is nodig om aan de noden te voldoen van het groeiend aantal leden.

Meer info vindt U in een nieuwsbericht.

2018_01_15 CD&V pleit voor toegankelijke gemeente

CD&V-fractieleider Luc Blommaerts heeft tijdens de gemeenteraad van 15 januari 2017 voorgesteld dat de gemeente een convenant zou afsluiten met Inter over een "toegankelijke gemeente". Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Schepen Joost Fillet reageerde positief op dit voorstel. De mensen van Inter zullen worden uitgenodigd op een volgende gemeenteraadscommissie. 

Meer info vindt U in een nieuwsbericht.

2017_12_18 Geen vuilniskar tijdens de spits

Her verkeer in het cenetrum van Kontich is een ramp. Met de werken in de Edegemsesteenweg, is de verkeerschaos compleet geworden. Als klap op de vuurpijl doet op donderdagochtend omstreeks 8u de vuilniswagen ronde o.a. in de Antwerpsesteenweg. 

CD&V fractieleider Luc Blommaerts heeft tijdens de gemeenteraad van 18 december aan het schepencollege gevraagd om daadkrachtig de intercommunale op te leggen om tijdens de spitsuren de drukste straten voor de huisvuilophaling te vermijden. Het college heeft toegezegd om dit daadwerkelijk te doen.

2017_12_18 Eerst bouwen, dan plannen

Tijdens de gemeenteraad van18 december 2017 stonden de budgetwijzigingen voor volgend jaar geagendeerd. Daaruit bleek dat het gemeentebestuur een budget voorziet van 25.000 euro voor de opmaak van een woonbehoefteplan. Volgens CD&V-fractieleider Luc Blommaerts is dit op zich een goed initiatief maar hij vond het spijtig dat de bestuursmeerderheid hiermee wel het paard ACHTER de kar spant. In het voorjaar hebben N-VA en Sander (Groen) immers de megaverkaveling Groeningen goedgekeurd. Een woonbehoeftestudie had hieraan VOORAF moeten gaan. 

2017_12_18 CD&V vraagt caemerabewaking

De laatste weken is het een aantal inbraken in Kontich toegenomen, vooral in de wijk De Reep. De ligging van onze gemeente aan gewestwegen maakt het er niet eenvoudiger op. Daarom heeft CD&V-fractieleider Luc Blommaerts in de gemeenteraad van 18 december 2017 aan het gemeentebestuur gevraagd om te onderzoeken of aan de invalswegen van onze gemeente camera’s voor nummerplaatherkenning soelaas kunnen brengen. Dit uiteraard met inachtneming van de wettelijke normen inzake privacy.

Tijdens zijn antwoord maaakte burgemeester Bart Selderslaghs bekend dat de politiezone HEKLA twee mobiele camera’s met nummerplaatherkenning heeft besteld. De camera’s worden gemonteerd in twee nieuwe politievoertuigen, goed voor een kostprijs van 230.000 euro. Het aandeel voor Kontich bedraagt 59.000 euro. De burgemeester steunt dan ook het idee om op grotere wegen camera’s te plaatsen. Maar hij wil eerst evalueren hoe er met mobiele camera’s kan gewerkt worden. 

2017_12_18 CD&V stelt vragen bij politiebegroting

Tijdens de vorige legislatuur werd in de politiezone HEKLA een reservefonds opgebouwd. Dit is nu opgesoepeerd. De bijdrage van Kontich stijgt voor 2018 met 50.175 euro tot 2.057.172. En dit ondanks het feit dat de politiepost in Kontich is gesloten. Men voorziet een nieuwbouw op de site van de vroegere rijkswachtkazerne (‘Romeosite’). De raming hiervoor is momenteel 2.506.000 euro en men is nog niet gestart! CD&V-fractieleider Luc Blommaert vraagt zich af of dit het volgende prestigeproject wordt. CD&V is altijd voorstander geweest van een volwaardige politiepost in de gemeente(wijkwerking!) en dat de politie best in of aan het gemeentehuis had gebleven. De Romeosite biedt echter geen oplossing. Daarom stelt CD&V voor om de Romeosite te verkopen. Daardoor heeft men voor de volgende jaren opnieuw een serieuze reserve.

2017_10_16 Trouwen in Waarloos

De meerderheid van NV-A en Sander (Groen) had beslist dat er niet meer getrouwd mocht worden in het voormalige gemeentehuis van Waarloos. Daarop diende CD&V gemeenteraadslid Bert Verbessem, tevens inwoner van Waarloos, een motie in om deze beslissing ongedaan te maken. Deze motie werd met een wisselmeerderheid goedgekeurd. Er mag voortaan opnieuw getrouwd worden in Waarloos. Meer info vindt U in een nieuwsbericht.