Persoonsgebonden zaken

Sociaal beleid in het algemeen

CD&V Kontich-Waarloos staat voor een sterk sociaal beleid. De familie is de eerste zorgende kracht rond de zorgbehoevende persoon. Die zorg is de eerste hulp. Wanneer de zorg van de eigen omgeving ontoereikend is, treedt de zorgsector in werking. Gemeente en OCMW - in gemeenschappelijk overleg - moeten het sociaal beleid vorm geven. Zij staan voor de uitdaging om een echt sociaal huis te zijn. De mensen kunnen er terecht met al hun vragen over medische, psychische, sociale, administratieve en juridische problemen. De meest kwetsbare groepen moeten een bijzondere aandacht krijgen:

 • De Stuurgroep Lokaal Sociaal beleid moet het statuut krijgen van een volwaardige officieel erkende adviesraad, los van het OCMW.
 • Ondersteunen van verenigingen en organisaties in onze gemeente die zich inzetten voor het sociaal beleid en een volwaardige participatie bij de uitbouw van het sociaal beleid.
 • Bestaande initiatieven in de sector en de adviesraad ondersteunen en betrekken bij de opmaak van het beleid (Gehandicaptenraad, Pegode, Huize Iris, De Schakel,...).
 • Waken over het sociaal beleid bij de verdere integratie van gemeente en OCMW.
 • De piste van een sociale koopwinkel (“sociale kruidenier”) verder onderzoeken in samenwerking met vrijwilligers uit het sociaal middenveld en met het OCMW.
 • Voorzien van sociale correcties in gemeentelijke belastingen en retributies.
 • Aandacht voor gelijke kansen in alle domeinen van het gemeentelijk beleid.
 • Voorzien in een volwaardig armoedebeleid, met een speciale aandacht voor een discreet onthaal in het verbouwde gemeentehuis voor burgers met bijzondere moeilijkheden.
 • Bij belangrijke beleidsbeslissingen altijd eerst een armoedetoets doorvoeren en deze mee laten wegen in de beslissingen.

Woonbeleid

Onze inspanningen om inwoners van Kontich-Waarloos - inzonderheid jongeren en senioren - in onze gemeente te laten wonen moeten worden opgevoerd. Samen met de privésector moeten nieuwe initiatieven genomen worden om betaalbare woningen en gronden aan te bieden aan Kontichnaren. “Betaalbaar” betekent dan onder andere: substantieel onder de marktprijs.

 • Een visie ontwikkelen voor het terrein achter de GASK, eventueel als project voor betaalbaar wonen voor jongeren.
 • Ontwikkelen van een beleid rond betaalbaar wonen (en daarbij een gezonde sociale mix garanderen) en dit opleggen bij nieuwe verkavelingsprojecten.
 • Inzetten op renovatiesubsidies om bestaande woningen en hun renovatie aantrekkelijk te houden.
 • De werking van het sociaal verhuurkantoor ondersteunen.
 • Inbreidingsprincipes toepassen.

Gezondheid – preventie – (mantel)zorg

Wij blijven oog hebben voor initiatieven die leiden tot een goede samenwerking tussen diverse diensten op de eerste lijn of tussen diensten op de eerste en de tweede lijn:

 • Wij vragen bijzondere aandacht voor mantelzorg(ers) door de verdere uitbouw van de coördinatierol van het OCMW en het lokaal sociaal beleid, inclusief initiatieven rond vakantieopvang en opvang in kortverblijf.
 • De samenwerkingen met GEZEL en LOGO (Ant) voor preventiecampagnes verderzetten (kankerpreventie, valpreventie, antirookcampagnes, vaccinatieprogramma’s,…).
 • De schoonmaakdienst behouden als een sociaal gecorrigeerde en aanvullende dienstverlening.
 • Vanuit de gemeente een belangrijke aanbod aan thuiszorg blijven aanbieden, om de groeiende noden door de vergrijzing op te vangen.
 • Luiers mogen gratis worden afgegeven in het containerpark.

Gezin, jeugd en onderwijs

Gezin

In onze samenleving blijven gezin en familie de belangrijkste basis voor opvoeding, cultuur en goede sociale contacten. Er is ruime aandacht voor het gezin - in al zijn vormen - in alle beleidsdomeinen die ervoor in aanmerking komen:

 • Verder inzetten op de uitbouw van het “Huis van het Kind” in het verbouwde gemeentehuis, met onder meer aandacht voor de psychosociale problematieken.
 • Kinderopvang moet een prioriteit voor de gemeente en het lokaal sociaal beleid blijven: Een sociaal gecorrigeerde kinderopvang is noodzakelijk. Concreet dringen wij aan op volgende punten:
  • het Loket kinderopvang verder en klantgericht uitbouwen
  • een volwaardige kinderopvang voorzien in het centrum van Kontich wanneer het OCMW-gebouw verkocht wordt
  • een betaalbare (gemeentelijke) kinderopvang in eigen buurt geldt ook voor Waarloos/Wild Veld; hier moet onderzocht worden of er geen extra kinderopvangplaatsen kunnen worden voorzien
  • het voorzien van een (actueel onbestaande) buitenschoolse kinderopvang in Kontich-Kazerne.
  • De buitenschoolse Kinderopvang (BKO) moet een prioriteit zijn en blijven voor de gemeente.
 • Het aanbod aan speelpleinwerking en vakantiekampen blijven ondersteunen en uitbouwen, met een degelijke ondersteuning, ook voor de leiding en de monitoren en in zoveel mogelijk dorpskernen.

 Jeugd

De jeugd heeft zich georganiseerd in zeer veel bloeiende verenigingen die via de gemeentelijke Jeugdraad een spreekbuis hebben naar het beleid. Via dit kanaal wordt het jeugdbeleid mee gedragen en gestuurd:

 • Ondersteuning van de jeugdverenigingen garanderen: verhoging van de ondersteuning en herziening van de mogelijke activiteiten voor subsidies, met integratie van het sociaal aspect.
 • Voorzien in voldoende kwalitatieve en goed onderhouden speelterreinen.
 • Jeugdlokalen herwaarderen via subsidiesystemen.
 • Openbare ruimte ook openstellen als speelruimte, in het bijzonder in het Kapellekesbos.
 • Een visie ontwikkelen voor het terrein achter de GASK, eventueel als project voor betaalbaar wonen voor jongeren (jong en betaalbaar wonen).
 • De herbestemming van “De Ploeg” aan het Sint-Jansplein als vrijetijdsruimte, ook voor de jeugd.
 • Blijvende ondersteuning voor jeugdwelzijn: jongerenpraatpunt “What’s Up?”.
 • Voor wat betreft de polyvalente zaal het Halfdiep: huren door verenigingen moet goedkoper en eenvoudiger kunnen, bijvoorbeeld door extra subsidies voor veiligheid of door het vereenvoudigen van de administratieve lasten voor de huurders.

 Onderwijs

Kontich is een onderwijscentrum met meer dan 2000 kinderen in de 6 basisscholen en 3200 leerlingen in de 3 secundaire scholen. Onderricht en opvoeding vormen de generatie van morgen en moeten dus voldoende aandacht en middelen krijgen:

 • Kontich-Waarloos als onderwijscentrum moet investeren in goede relaties met alle scholen en ondersteuning voorzien voor de GASK, de Muziekacademie,…
 • Investeren in veilig schoolverkeer, in overleg met (het Oudercomité en de Verkeerswerkgroep van) de scholen, door sensibiliseringsacties en de beveiliging van de trajecten van en naar school (eventueel schoolstraten waar mogelijk).
 • Alle initiatieven voor een degelijke fietsopvoeding ondersteunen.
 • De “Zone 30” aan scholen effectief controleren.
 • De opportuniteit van een onderwijsraad onderzoeken.
 • De regie voeren inzake flankerend onderwijsbeleid (buitenschoolse kinderopvang, kleuterparticipatie, onbetaalde facturen, …).
 • Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs (DKO) opent mogelijkheden om in Kontich een autonome muziek- en dansacademie te ontwikkelen (zie ook het hoofdstuk over cultuur).

Senioren

Senioren vormen een steeds grotere groep in onze gemeenschap. De grote groep gepensioneerden en de langere levensverwachting maken het seniorenbeleid tot één van de belangrijkste beleidsopdrachten.

 • De Seniorenraad ondersteunen en hun inspraak garanderen.
 • De uitrol van het globaal ouderenbeleidsplan 2019-2024, mee onderbouwd vanuit een behoeftenonderzoek bij ouderen, ondersteunen.
 • De seniorenwerking in alle wijken ondersteunen. Concreet denken we dan aan initiatieven zoals De Arend maar dan in Waarloos en Kontich-Kazerne, het seniorenfeest,…
 • Het voorzien van voldoende, geschikt en duurzaam straatmeubilair.
 • IJveren voor betaalbare seniorenvoorzieningen, in iedere wijk van Kontich-Waarloos.
  • meer capaciteit woonzorgcentra
  • sociale assistentiewoningen (bij voorkeur gekoppeld aan woonzorgcentra)
  • sociale woningen voor ouderen
  • mits ondersteuning thuis kunnen blijven wonen (levenslang wonen mee mogelijk maken).
 • Steun aan het project voor een woonzorgcentrum te Waarloos en, meer algemeen, in alle wijken.
 • Met de woonzorgcentra in Kontich nagaan of en hoe een beperkte voorrang kan worden ingesteld voor inwoners van Kontich met een jarenlange gemeentelijke binding.
 • Vanuit de gemeente een belangrijke aanbod aan thuiszorg blijven aanbieden, om de groeiende noden door de vergrijzing op te vangen. Wonen moet worden gekoppeld aan zorg; dit kan bijv. door de realisatie van een aantal sociale (huur)assistentiewoningen of door het onderzoeken van de realisatiemogelijkheid van types van zorg-wonen zoals co-housing en begeleid wonen.
 • Logistieke ondersteuning bieden bij het blijven leren – bewegen – ontmoeten. In dit kader moet een sterk aanbod met alle actoren worden opgesteld, en een specifieke communicatiestrategie naar senioren worden ontwikkeld.
 • Voorzien van aparte informatiegidsen voor senioren aangezien een aantal ouderen niet over een computer beschikt.

Mensen met een beperking

In het kader van een integraal welzijnsbeleid is de zorg voor mensen met een beperking van essentieel belang. Elke discriminatie moet weggewerkt worden, gaande van toegankelijkheid van gebouwen, bewegingscomfort op de openbare weg, arbeid en tewerkstelling in gemeentelijke diensten, ontspannings- en vormingskansen:

 • Kontich sluit het convenant “Toegankelijke gemeente”.
 • Voetpaden en wandelpaden op een rolstoelvriendelijke manier herinrichten.
 • Voorzien van rolstoeltoegankelijke toiletten in de gemeentelijke gebouwen en, zo mogelijk, in de plaspunten in de gemeente.
 • Ondersteuning bij het vervoer van rolstoelgebonden personen.
 • Stimuleren van de toegankelijkheid van winkels voor mensen met een beperking.
 • Aandacht voor mensen met een beperking bij de herinrichting van parken.
 • Aandacht voor mensen met een beperking bij investeringen in het openbaar vervoer (bijv. verhoogde busperrons).
 • Aandacht voor mensen met een beperking bij het beschikbaar stellen van sociale woningen.
 • Administratieve ondersteuning van de Gehandicaptenraad.
 • Aandacht hebben voor G-sporters bij de (her)aanleg van sportinfrastructuur.
 • Aandacht voor de tewerkstelling van mensen met een beperking bij de gemeente.

Sport

Kontich is een sportieve gemeente met heel wat clubs in diverse sportdisciplines, en ook heel wat individuele sporters die, los van elk clubverband, één of andere  sportieve bezigheid hebben. De sportbeoefening bevordert - naast de fysieke en psychische gezondheid - de ontplooiingskansen van de mens - inzonderheid de jongere maar meer dan vroeger ook de senior - en verstevigt zeer sterk het sociale netwerk. Vandaar de terechte steun vanuit de gemeente inzonderheid naar de recreatieve sportclubs:

 • Inzetten op de ondersteuning van de Sportraad.
 • De bestaande sportinfrastructuur up-to-date houden (sporthal De Nachtegaal, samenwerking met sporthal Sint-Rita, basketbalterreinen, skatepark,...) en/of uitbreiden gezien de capaciteitsbeperkingen:
  • het gedeeld gebruik van publieke infrastructuur en het waarderen van de open ruimte biedt kansen voor sport
  • de gemeente moet een onderzoek voeren naar de synergieën m.b.t. infrastructuur tussen de verschillende sportclubs
  • de gemeente moet een onderzoek voeren naar de nood aan sportinfrastructuur; een voldoende beschikbaarheid voor verenigingen én particulieren is daarbij noodzakelijk
  • aandacht hebben voor G-sporters bij de (her)aanleg van sportinfrastructuur.
 • Inzetten op de ondersteuning van sportverenigingen:
  • evaluatie van de huidige subsidies en subsidiereglementen
  • initiatieven voor meer samenwerking met scholen
  • groepsaankopen voor sportmateriaal, sportkledij,...
  • administratieve ondersteuning voor het invullen van officiële documenten.
 • Verderzetten van initiatieven om mensen tot (meer) sporten aan te zetten.
 • De schaatsbaan mag opnieuw in het gemeentepark; dit is niet alleen veiliger en aangenamer (ook voor de busgebruikers), maar zorgt bovendien voor 45 extra parkeerplaatsen in de drukke winkelperiode tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Cultuur – erfgoed – toerisme

Cultuur

Cultuur leidt tot creativiteit en tot ontplooiing, maakt mensen sterker. Het beleid moet zo dicht mogelijk bij de betrokkenen van start gaan en planmatig worden opgebouwd met aandacht voor grensverleggende activiteiten. De gemeente moet voldoende voorzieningen treffen voor cultuurcreatie en -participatie:

 • Cultuur, sport en jeugd als aparte beleidsdomeinen behouden, niet alles samenvoegen in één Vrijetijdsdienst.
 • De Cultuurraad volwaardig ondersteunen.
 • Behoud van de gemeentelijke bibliotheek en het aanbod in Waarloos en in Kontich-Kazerne.
 • Zorg dragen voor ons erfgoed door de archiefdienst en de heemkundige kring te ondersteunen.
 • Gemeentelijke infrastructuur zoals de polyvalente zaal en de Altenakapel maximaal benutten voor een cultureel programma.
 • Het cultuuraanbod verruimen en verbreden, en hierover breed communiceren (zie ook het hoofdstuk over communicatie).
 • De cultuurmarkt behouden.
 • Inzetten op streekproducten.
 • Het initiatief “De Zuidrand, dat smaakt!” blijven ondersteunen.
 • De installatie van een “boekentil” in de Kontichse parken.
 • De herbestemming van “De Ploeg” aan het Sint-Jansplein als vrijetijdsruimte, met onder andere een eigen ruimte/lokaal voor de jeugd.
 • Academie voor Muziek, Woord en Dans: autonomere werking t.o.v. de academie van Mortsel of, indien financieel haalbaar, het opstarten van een eigen gemeentelijke academie, eventueel in samenwerking met de huidige kunstacademie. Zo
  • bereiken we een grotere transparantie naar de bewoners toe
  • beogen we een democratischere participatie van kinderen en jongeren
  • kan een grotere differentiatie aangeboden worden en zelfs een kwaliteitsverhoging
  • kan de synergie tussen alle kunstvormen (bv muziek en film/video/dans/woord) versterkt worden
 • ligt samenwerking met culturele verenigingen voor de hand (bijv. voor Woord en Dans kan perfect samengewerkt worden met de lokale dansverenigingen).

Erfgoed

Erfgoed heeft zowel betrekking op het materiële (onroerend en roerend) als het immateriële. Het Kontichs erfgoed verdient zeer zeker een plaats onder de aandachtspunten, en dient te worden verzameld en geïnventariseerd.

 • Continuïteit van de werking van de Erfgoedraad; inclusief logistieke ondersteuning.
 • De Erfgoedraad in een vroege fase betrekken bij strategische projecten.
 • Vrijwilligerswerking verder ondersteunen.
 • Steunen van gemeentelijke en intergemeentelijke samenwerking (transversaal beleid).
 • Digitalisering inventaris erfgoed.
 • Ondersteuning van een intergemeentelijk ‘streek’museum en depotwerking.
 • Logistieke steun voor de concrete projecten, zoals paardenkoersen en marathon 2020.
 • Een toekomstvisie voor parochiaal erfgoed doordacht en met respect voor traditie uitwerken.
 • Onderzoeken of het klooster en de kerk in Kontich-Kazerne als dorpsgezicht kunnen worden beschermd.
   

Toerisme

Kontich-Waarloos is een cultuurhistorisch centrum en heeft een rijke geschiedenis. Her en der zijn er daarvan getuigen (museums, kerken, kapellen, …).

 • Deze troeven moeten toeristisch verder gepromoot worden, via de gemeentelijke “UIT”-winkel.
 • Inzetten op wandelwegen, fietspaden, trage wegen, streekproducten,... ter bevordering van het lokaal toerisme.

Religie - parochie

We staan vanzelfsprekend achter de wettelijke (financiële) verplichtingen t.a.v. kerkfabrieken via het centraal kerkbestuur. Bijkomend:

 • Logistieke ondersteuning bieden aan de parochiale verenigingen.
 • Een toekomstvisie voor parochiaal erfgoed doordacht en met respect voor traditie uitwerken (opvolging kerkenplan).
 • We promoten het polyvalent gebruik van kerken voor culturele doeleinden zoals muzikale evenementen.
 • Ondersteunen van de kerkfabrieken, in het bijzonder voor het reeds concrete project van de kerkfabriek van Sint-Michael te Waarloos.
 • In samenwerking met de parochies de toekomst van de parochiecentra uitstippelen en uitvoeren.

Ontwikkelingssamenwerking

De gemeente moet de internationale solidariteit (inzonderheid het Noord-Zuidbeleid) verder vorm geven met concrete initiatieven.

 • De dienst voor ontwikkelingssamenwerking (administratie + beleidsvoorbereidend werk) blijft verder ondersteund; de samenwerking met het GROS blijft behouden.
 • De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Kontich) en de actie 11.11.11. worden verder gesteund.
 • Plaatselijke initiatieven zoals Wereldwinkel en Fair Trade worden maximaal gesteund.
 • De gemeente moet verder een duurzaam en eerlijk aankoop- en aanbestedingsbeleid voeren.
 • Voldoende middelen worden voorzien voor projectsteun en noodhulp.

 

Veiligheid, politie, brandweer, rampenplanning

Iedereen moet zich goed en veilig voelen in Kontich-Waarloos. Veiligheid op alle vlakken is daarom een voortdurende zorg en een topprioriteit:

 • Herinvoeren van een volwaardige politiepost in Kontich.
 • Meer nadruk leggen op wijkwerking en de wijkagent.
 • Inzetten op openbare LED-verlichting om het onveiligheidsgevoel te minimaliseren.
 • Inzetten op slachtofferhulp.
 • Verder uitwerken van noodcommunicatie zoals bij overstromingen.
 • BuurtInformatieNetwerken (BINs) ondersteunen.
 • Onderzoeken of een WinkelInformatieNetwerk (WIN), naar analogie met de BuurtInformatieNetwerken (BIN) nuttig kan als preventie naar een verhoogde veiligheid.
 • Het cameratoezicht op de invalswegen uitbreiden.
 • Frequenter controleacties op inbraken organiseren binnen de Hekla-zone.
 • De paraatheid van onze brandweer moet gegarandeerd blijven door voldoende materiaal en middelen, in samenwerking met de cluster binnen de nieuwe brandweerzone.
 • De beschikbaarheid van de vrijwillige manschappen van de brandweer (zeker overdag) moet nauwlettend in het oog gehouden worden. Indien dit een probleem zou worden, kan het aanwerven van extra professionelen zich opdringen.