Bestuurlijke aangelegenheden

Financiën

Kontich moet zijn positie als één van de meest belastingvriendelijke gemeenten van Vlaanderen behouden. Zo willen wij de gemeentelijke belasting zo laag mogelijk houden en gelijktijdig een hedendaagse dienstverlening aan onze bevolking geven. Daarom is een zuinig en doordacht financieel beleid met een langetermijnvisie nodig. De centen van de belastingbetaler moeten als een goede huisvader/-moeder beheerd worden.

 • Het nastreven van een efficiënt financieel beheer.
 • De globale gemeentelijke belastingsdruk mag niet stijgen..
 • Afbouw van de forfaitaire milieubelasting.
 • Afbouw of zelfs afschaffing van de drijfkrachtbelasting.
 • Luiers mogen gratis worden afgegeven in het containerpark.
 • Retributies en diverse belastingen worden zodanig bepaald dat ze én gezinsvriendelijk zijn én de bedrijven rechtvaardig behandelen.
 • Waar nodig worden sociale correcties ingebouwd. In overleg met het OCMW worden éénoudergezinnen, mensen met een beperking en senioren hierin meegenomen.
 • Wij garanderen dat het “middenveld” voldoende materiële en financiële ondersteuning zal krijgen. Subsidiëring kan in principe op basis van het ledenbestand (51% leden uit Kontich-Waarloos), de activiteiten, de deelnemers aan de activiteiten en de financiële nood van de vereniging. Opbouw van reserves wordt slechts in beperkte mate toegestaan.
 • Wij willen een betere periodieke interne financiële controle.
 • Voorzien van een speciaal hoofdstuk in de beleids- en beheerscyclus van de gemeente over fietsbeleid. Op die manier worden automatisch ook de nodige budgetten vastgelegd.

 

Communicatie – ombudsdienst – inspraak – participatie – lokale democratie

Communicatie

Een belangrijk beleidspunt is de informatie naar en de communicatie met de burger. Door open kaart te spelen kan het vertrouwen in de overheid bij de burger alleen maar groeien. Het communicatiebeleid zal verder gebruik maken van de hedendaagse technieken:

 • Wij staan voor volledige transparantie: ook de toegevoegde agendapunten van de gemeenteraad moeten in de toekomst worden gepubliceerd.
 • Wij verbinden ons ertoe om voor alle grote initiatieven (wegenwerken, herinrichting van pleinen, verkavelingsplannen, …) zowel informatie- als inspraakvergaderingen te organiseren. Speciale OCMW commissies (of opvolgers ervan) vallen uiteraard niet onder deze regeling.
 • Inzetten op een proactief en transparant beleid via klassieke media (infoblad, aanplakborden, …) en de nieuwe media (website, Facebook, Twitter,...).
 • Meer proactieve ondersteuning en communicatie over verenigingen bij de nieuwe inwoners van de gemeente organiseren.

 Ombudsdienst – Inspraak – participatie – lokale democratie

De burger moet met zijn suggesties en grieven terechtkunnen bij de bestuurders en ook bij de informatie-  en communicatiedienst. Dit is de eerstelijnsdienst voor informatie en klachtenbehandeling. Daarnaast is het ook van groot belang dat de burgers, verenigingen en bedrijven via de talrijke adviesraden hun ideeën over specifieke onderwerpen kunnen formuleren en in realiteit kunnen omzetten:

 • Behoud van de huidige adviesorganen, inclusief de dorpsraad van Waarloos en de wijkraad van Kontich-Kazerne.
 • Er moet wel een beter opvolgingssysteem voor de adviezen en vragen van deze raden komen.
 • Er moet een informatiebord voor de dorpsraad van Waarloos komen.
 • De Stuurgroep Lokaal Sociaal beleid moet het statuut krijgen van een volwaardige officieel erkende adviesraad, los van het OCMW.
 • Er moet een nieuw adviesorgaan, de Mobiliteitsraad, worden opgericht. Deze raad, bestaande uit experten, verenigingen (Fietsersbond, verkeerswerkgroep van een scholen, …), ondernemers en burgers, heeft als opdracht om adviezen te geven over aanpassingen aan het mobiliteitsplan, tijdelijke situaties (wegenwerken, evenementen) en de grotere infrastructuurwerken.
 • De opportuniteit van de oprichting van een Onderwijsraad moet worden onderzocht.
 • Logistieke ondersteuning bieden aan alle adviesraden.
 • Volwaardige inspraakvergaderingen over strategische dossiers verzekeren.

Personeel en interne werking

Er is voldoende personeel nodig voor een goede dienstverlening. Bijna 1/3 van de uitgaven van het Kontichs budget gaat naar personeelskosten. Dit is een gezonde verhouding. Uitdagingen zijn de pensioenlasten en de recente brandweerhervorming die mogelijk extra eisen zullen opleggen:

 • Opsplitsen van de eigenheid van de beleidsdomeinen jeugd, sport en cultuur (versus een ééngemaakte vrijetijdsdienst).
 • De gemeentelijke personeelsleden zijn het eerste contact van de administratie met de inwoners van de gemeente. Klantvriendelijkheid moet een automatische reflex zijn. Hiertoe willen we sterk inzetten op permanente vorming en op integrale kwaliteitszorg.
 • We opteren voor een evenwicht tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Ook willen we het evenwicht werk-gezin bevorderen.
 • Aandacht voor de tewerkstelling van mensen met een beperking bij de gemeente.
 • Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs (DKO) opent mogelijkheden om in Kontich een autonome muziek- en dansacademie te ontwikkelen (zie ook het hoofdstuk over cultuur).