Grondgebonden zaken

Mobiliteit

Mobiliteit is in de huidige en de vorige legislatuur een moeilijk punt geweest. Het is niet eenvoudig om een plan op te stellen waarachter de overgrote meerderheid van de betrokkenen staat. CD&V gelooft dat de voorstellen die zij de afgelopen jaren heeft geformuleerd, aangevuld met de nieuwe uit dit verkiezingsprogramma, een ruim draagvlak hebben, en wenst die te bespreken en te beslissen in constructief overleg met alle belanghebbenden.

CD&V streeft naar een verhoogde verkeersveiligheid. Ons startpunt is daarbij het STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagens (privaat vervoer), een aangepaste inrichting van het openbaar domein, en een gepast handhavingsbeleid. Een meersporenbeleid is dus nodig:

 • Verbeteren van het verkeerscirculatieplan en, ruimer, het mobiliteitsplan met de 47 voorstellen die CD&V begin 2016 als toegevoegd punt op de agenda van de gemeenteraad heeft gebracht (cfr. bijlage 1) als leidraad.
 • Zolang er geen ringweg is en om sluipverkeer door de Beemdenwijk te vermijden: schrappen van de knip in de Ooststatiestraat.
 • IJveren voor een betere ontsluiting van de carpoolparking voor voetgangers en fietsers aan het op- en afrittencomplex van de E19.
 • Betere beveiliging van de kruispunten op de gewestwegen in overleg het met Vlaams Gewest: Keizershoek-Expresweg, Molenstraat-Expresweg, Expresweg-de Villermontstraat, Koningin Astridlaan-Antwerpsesteenweg en Ferdinand Maesstraat-N1.
 • Zorgen voor een betere ontsluiting van KMO-zones zoals Satenrozen, in nauw overleg met het Vlaamse Gewest en in samenwerking met De Lijn.
 • IJveren voor de aanleg van de noordelijke verbindingsweg in een groene bedding tussen de N1 en de Edegemsesteenweg-Boniverlei (fase 1) en zelfs de Prins Boudewijnlaan (fase 2). Dit moet wel worden uitgevoerd in overeenstemming met het Masterplan voor het centrum.
 • In samenhang met het vorige punt: het voorzien van een fietstunnel onder de N1 ter hoogte van de Antwerpsesteenweg voor een veilige fietsverbinding tussen het centrum en de fietsostrade.
 • Verder uitbreiden van de zone 30 op zinvolle plaatsen zoals in schoolomgevingen (variabele borden die enkel werken tijdens schooldagen), zo mogelijk herinrichting van schoolstraten, gebruik van slimme snelheidsbeperkers (verkeerslichten die op rood springen wanneer iemand te snel rijdt) en schoolfietsroutekaarten.
 • Openbaar vervoer: optimalisering van de buslijnen, in het bijzonder tussen Waarloos en Mechelen, tussen het centrum en Antwerpen en ter ontsluiting van de Tuinwijk (bus tussen Wijnegem en Hoboken).
 • Verder sensibiliseren van de burgers rond duurzaam verplaatsen, en promoten van het “STOP”-principe.
 • Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer.
 • Ondersteunen van de fietscampagnes “Weer een auto minder” of de “7km club”.
 • Doorgedreven politiecontroles op verboden vrachtverkeer, ook met anonieme wagens·       
 • Oprichten van een Mobiliteitsraad, bestaande uit experten, verenigingen (Fietsersbond, verkeerswerkgroep van scholen, …), ondernemers en burgers, met als opdracht om adviezen te geven over aanpassingen aan het mobiliteitsplan, tijdelijke situaties (wegenwerken, evenementen) en de grotere infrastructuurwerken.
 • Installatie van meer en betere fietsenstallingen (bijv. meer mobiele fietsenstallingen bij evenementen en inrichten van fietsenstallingen op populaire plaatsen zoals bushaltes).
 • Voorzien van een speciaal hoofdstuk in de beleids- en beheerscyclus (een soort van strategisch meerjarenplan) van de gemeente over fietsbeleid. Op die manier worden automatisch ook de nodige budgetten vastgelegd.
 • Meer verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker:
  • conflictvrije kruispunten
  • veilige en goed onderhouden fietspaden
  • speelstraten.
 • Bij de heraanleg van het Altenapark ook een “afzetzone” (kiss and ride) voorzien in de buurt van de cultuurkapel en de scholen.

Openbare werken

Er moet een inhaaloperatie worden ingezet. Bedoeling is te zorgen voor een significante opwaardering van het openbaar domein:

 • Heraanleg van de grote pleinen: Gemeenteplein, Sint-Jansplein en Stationsplein, met aandacht voor de bereikbaarheid van de woningen en handelszaken, de zwakke weggebruiker, voldoende parkeergelegenheid (onderzoek naar ondergrondse parkeerruimte), en de leefbaarheid van de betrokken wijken.
 • Bij het heraanleggen van pleinen het principe van mobipunten[1] maximaal toepassen.
 • IJveren voor de heraanleg van de belangrijke verkeersassen: N1 (van Duffelsesteenweg tot Antwerpsesteenweg) en Duffelsesteenweg (van N1 tot aan het rond punt) met als belangrijke insteek de aanleg van veilige en comfortabele fiets- en voetpaden. Hierbij bekijken we alles via de bril van de zwakke weggebruiker.
 • De veiligheid van de voetgangers en fietsers in de recreatiezone aan de Meylweg moet worden gegarandeerd, zeker na de voorziene opening van een dansschool en een bioscoop, dit in overleg met de wijkraad van Kontich-Kazerne en voornoemde op te richten Mobiliteitsraad.
 • Heraanleg van fiets- en voetpaden in de wijken, met bijzondere aandacht voor de hoofdverkeersassen van en naar de talrijke scholen; wij zien de aanleg van trage wegen en doorsteekjes (verbindingen waarmee zwakke weggebruikers zich thuisvoelen in de gemeente) als een troef.
 • Fiets-Minder-Hinder: wij zien openbare werken als opportuniteiten om mensen uit de auto en op de fiets te krijgen, bijvoorbeeld acties (bijv. spaarkaarten) met lokale handelaars in werfgebieden om de bereikbaarheid met de fiets te accentueren. In dit kader moeten ook veilige en goed bewegwijzerde fietsomleidingen worden voorzien.
 • De dienstverlening bestaat vooral in het onderhoud van de voet- en fietspaden en de wegen. We streven daarbij naar een optimaal gebruik (verwijderen overhangende takken en kruipplanten, herstellen van barsten in de weg, …).
 • Er moeten nieuwe interne bewegwijzeringen, en voldoende zit- en speelruimten komen. Hiervoor is het advies van bijvoorbeeld de op te richten Mobiliteitsraad, de Jeugdraad en de Seniorenraad van belang.
 • De gemeente ziet toe op de wettelijke informatieplicht van de nutsmaatschappijen en de aannemers ten aanzien van de individuele gezinnen en probeert de tijdelijke hinder bij werken minimaal te houden.
 • Bij grote onderhoudswerken, verkavelingsprojecten en heraanleg van straten worden vooraf standaard buurtvergaderingen gehouden.
 • Speciale inspanningen worden geleverd voor de toegankelijkheid van de gemeentelijke infrastructuur voor mensen met een beperking. Hiervoor is het advies van bijvoorbeeld de Gehandicaptenraad, de Seniorenraad en de Fietsersbond van belang.
 • Inzetten op openbare LED-verlichting om het onveiligheidsgevoel te minimaliseren.

[1]     Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits)functies (openbaar vervoer, taxi, auto- en fietsdelen enz.) elkaar ontmoeten. Een mobipunt is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken en te promoten.

Ruimtelijke ordening

De aantrekkelijkheid van Kontich-Waarloos behouden en verbeteren is voor ons een prioriteit. Kontich, aan de zuidrand van Antwerpen, heeft nog vele groene longen en dit moet bewaard en versterkt worden:

 • De open ruimten moeten behouden blijven. Wij zullen bovendien alles in het werk stellen om de groene ruimte en de ruimte voor sport en recreatie nog uit te breiden:
  • omzetten van woonuitbreidingsgebied in sport- en recreatiegebied aan het voetbalveld van de Veteranen in Waarloos (cfr. verkiezingsprogramma 2012)
  • Waarloos moet Waarloos blijven
  • zelf geen nieuwe initiatieven nemen voor de uitbreiding van bedrijventerreinen
  • in het kader van de uitbreiding van het groenpatrimonium zullen wij alle inspanningen doen om de Pannenbossen, het Broekbos, het Hof van Spruyt,… zelf of via een intergemeentelijk initiatief te verwerven.
 • Inbreidingsprincipes toepassen.
 • Onze gemeente mag ook geen “appartementendorp” worden.
 • Geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden aansnijden.
 • Het master- en beeldkwaliteitsplan voor het centrum (dat na ruime inspraak werd opgesteld) moet (gefaseerd) worden uitgevoerd; de belangrijkste doelstellingen hierin zijn: centrum en landschap met elkaar verbinden
  • centrum en landschap met elkaar verbinden

  • Gemeenteplein en (vergroot) park omvormen tot kloppend hart van het centrum.
 • De winkelstructuur versterken:
  • centrumtoegangen markeren
  • pleinen, parken en randparkings onderling met elkaar verbinden
  • verblijfskwaliteit van het centrum vergroten.

Milieu – Energie – Waterbeleid – Afvalbeleid

Kontich is een landelijke gemeente. 2/3 van de totale oppervlakte (+/- 2.300 ha) is nog open of parkgebied. Proper water in de beken, natuur in de buurt, een speelbos op wandel- of fietsafstand zijn essentieel voor mens en dier. Het gemeentelijk milieubeleid kan ter zake een serieus verschil maken.

Groen, natuur en bos zijn een opstap naar een duurzame ontwikkeling

 • De natuurgebieden zoals Broekbos, Hessepoelbos, Kapellekesbos, Pannenbossen, Hof van Spruyt, Hakkeltje (Hulstmansbos) en de Spoorwegbedding blijven uiteraard behouden en beschermd. Onder bepaalde voorwaarden moeten ze echter open kunnen staan voor het publiek en moeten ze zo een sociale rol vervullen.
 • De parken worden verder heraangelegd, in het bijzonder het gemeentepark en het Altenapark; voor wat betreft plantsoenen moet voldoende aandacht worden besteed aan een evenwichtige samenstelling van voor- en najaarsbloeiers.
 • Nieuwe bossen worden aangeplant eventueel in samenwerking met verenigingen zoals Natuurpunt
  • naast de strook waar de noordelijke verbindingsweg moet komen achter de Altenawijk en tussen Edegemsesteenweg en Prins Boudewijnlaan
  • landschapspark (initiatief Vlaams Gewest: met behoud van de landbouw): westelijk deel E19.
 • Verwerven van het Hof van Spruyt en zo mogelijk van de Pannenbossen en het Broekbos.
 • Steun voor gebouwbegroening zoals gevelgroen en groendaken, zowel op initiatief van de inwoners als van de gemeente.
 • Aanmoedigen van natuurvriendelijk tuinbeheer en van de gemeentelijke compostmeesterwerking.
 • Financiële en logistieke steun aan Natuurpunt (o.a. bij het beheer van het Natuurreservaat in de oude Spoorwegbedding).
 • De nog open ruimten buiten de bouwzone blijven behouden en kunnen nog worden uitgebreid.
 • Behoud van alle gemeentelijke milieusubsidies.
 • Behouden van de steun aan de Behaag Natuurlijk-actie.
 • De gemeentelijke begraafplaats moet te allen tijde netjes worden onderhouden

   

Zuinig energiebeleid

 • Inwoners sensibiliseren, o.m. met de actie Klimaatwijken, een gemeentelijk energieloket, educatieve acties en aanmoedigingspremies.
 • Actieve rol van de gemeente in projecten voor hernieuwbare energie en duurzaamheid.
 • Energie-audit en -boekhouding voor alle gemeentelijke gebouwen.
 • Samenwerking met energiecoöperatieven onderzoeken.
 • Streven naar een klimaatneutrale gemeente.
 • Uitbreiden van het gebruik van zonneboilers op het dak van gemeentegebouwen (bijv. voor sportzalen).

 Integraal waterbeleid

 • Afbakenen van de rioleerbare zones in samenspraak met het Vlaams Gewest en Water-link (een samenwerking tussen de gemeente en Aquafin als professionele partners).
 • Uitvoeren hemelwaterplan en optimaal onderhoud van grachten en rioleringen in samenwerking met  de provincie en de andere spelers.
 • Afwerken van de deelbekkenbeheersplannen voor de bekkens Beneden Vliet (Schelde) en Beneden Nete.
 • Stimuleren van zuinig drinkwaterverbruik.
 • Voorkomen van wateroverlast door gepaste voorzieningen zoals trage afvoer en zoveel mogelijk bufferen van water.
 • Naleven van de voorschriften van een gedegen watertoets.

 Slim afvalbeleid

 • Uiteraard wordt in het globaal afvalbeleid sterk de nadruk gelegd op afvalpreventie: het afval moet verminderen en hiervoor worden doeltreffende sensibiliseringsacties op touw gezet.
 • Langsheen voet- en fietspaden worden blikvangers en vuilnisbakjes geplaatst.
 • Jaarlijkse zwerfvuilactie (met adviesraden, verenigingen, scholen, vrijwilligers,…) als sensibilisering en ondersteuning van andere gelijkaardige acties vanuit verenigingen (bijv. Landelijke Gilden).
 • Samen met de politie en IGEAN moet een goed handhavingsbeleid uitgewerkt worden (o.a. inzake zwerfvuil).
 • Ondersteuning van transitie-initiatieven (Deeldepot, Repaircafé, …).

Economie – Middenstand – KMO – Landbouw – Tuinbouw

Land- en tuinbouw

In Kontich en Waarloos is er nog een belangrijke land- en tuinbouwactiviteit. Deze dient actief ondersteund te worden.

 • Regelmatig overleg met de sector organiseren.
 • Subsidies voor landschapselementen en akkerrandenbeplantingen.
 • De sector actief betrekken en inspraak geven bij de opmaak van plannen waarbij zij betrokken zijn.
 • Beschermen van de landbouwgrond.
 • Herziening bedrijfsbelastingen (met o.a. verlaging of zelfs afschaffing van de drijfkrachtbelasting); (zie ook het hoofdstuk over financiën).
 • Lokale producten blijven promoten.
 • “Korte-Keten-initiatieven” zoals de boerenmarkt uitgebreider en dieper ondersteunen.

 Middenstand, KMO en markten

De plaatselijke middenstand draagt bij tot de versterking van het sociale weefsel in onze gemeente. Kontich en Waarloos zijn rijk aan Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) met een eigen tewerkstelling van bijna 10.000 eenheden verdeeld over meer dan 500 bedrijven. Ondernemers zijn belangrijke partners in het gemeentelijk weefsel. Zo is de (jeugd)werkloosheid in Kontich zeer laag (5,27% t.o.v. 7,17% in het Vlaams Gewest) en de tewerkstellingsratio is zeer positief (ongeveer 10.000 arbeidsplaatsen t.o.v. 6.000 actieven). Wij moeten verdere inspanningen leveren om deze cijfers zo goed mogelijk te houden en zelfs te verbeteren:

 • Verdere steun aan het Wijk-werken en de dienstencheque-onderneming (nu al met 17 werknemers), dit in overleg met het dienstenbedrijf van het OCMW.
 • Actieve betrokkenheid bij de Werkwinkel die als centraal loket verder wordt gepromoot voor zowel werkzoekenden als middenstanders en bedrijven.
 • Het beleid zal voeling houden met de middenstand, ondernemers en landbouwers via de gemeentelijke adviesraad voor KMO en Middenstand (Lokale Raad voor Economie) in overleg met de bestaande verenigingen VANK en de middenstanders van alle centra (Kontich centrum, Kontich-Kazerne, Waarloos en Sint-Rita) en alle bedrijven in de KMO-zones.
 • ·Afwerking van de bewegwijzeringsplannen.
 • ·Onderzoeken of een WinkelInformatieNetwerk (WIN), naar analogie met de BuurtInformatieNetwerken (BIN), nuttig kan zijn als preventie naar een verhoogde veiligheid (zie ook het hoofdstuk over politie).
 • Verlaging van de bedrijfsbelastingen indien er geen onverwachte financiële tegenslagen zijn.
 • In het kader van het charter “bedrijfsvriendelijke gemeente” (Kamer van Koophandel) willen we de doelstellingen hiervan mee realiseren.
 • Zorgen voor een betere ontsluiting van sommige industrieterreinen (zie ook het hoofdstuk over mobiliteit)
 • Verenigingen moeten gratis op kermissen / braderijen kunnen staan om iets te verkopen, dit ter uitbreiding van de activiteiten op de cultuurmarkt..

Patrimonium

Het gemeentelijk patrimonium is iets waar de inwoners trots op mogen zijn. Naast moderne infrastructuur (bijv. de polyvalente zaal Het Halfdiep of de gebouwen van de technische dienst) beschikt de gemeente nog over gemoderniseerde gebouwen (bijv. Altenalandhuis) en over te moderniseren gebouwen (zoals het voormalige gemeentehuis te Waarloos):

 • Bestemming oude gemeentehuizen (centrum en Waarloos): moeten ten dienste blijven staan van de bevolking, o.a. voor huwelijksceremonies, huldiging van jubilarissen, tentoonstellingen, of vergaderingen van dorps- en wijkraden.
 • Herbestemming kloostergebouw Kontich-Kazerne tot een co-housingproject, in samenwerking met een sociale huisvestingsmaatschappij.
 • Extra aandacht voor het dorpsbeeld en de graven van het kerkhof te Waarloos, op het kerkhof mag immers sinds een recente decreetwijziging opnieuw worden begraven zonder bijzetting in een concessie; er dient dan ook onderzocht te worden of het in de praktijk opnieuw kan worden opengesteld als laatste rustplaats.