CD&V-parlementslid Brecht Warnez heeft een aantal voorstellen gelanceerd om de werking van intercommunales transparanter te maken. Dit is een goed initiatief, aldus CD&V-fractieleider Marc Van den Brande. Hij vindt echter dat Kontich niet moet wachten tot deze voorstellen decreet zijn geworden. Nu reeds zou de gemeente de agenda's aan de gemeenteraadsleden kunnen doorsturen. Burgemeester Bart Seldeslachts beloofde dit te zullen doen in de mate dat de wegeving dit toelaat. 

Volgens CD&V-parlementslid Brecht Warnez leiden de intercommunales hun eigen leven. Er worden beslissingen genomen waar de lokale besturen zelf niet of onvoldoende van op de hoogte zijn. Daarom stelt CD&V een aantal concrete maatregelen voor om de democratische controle te versterken. Zo wil de partij de structuren vereenvoudigen en stelt ze - zoals in Nederland - voor dat er een centraal openbaar register komt met alle samenwerkingsverbanden. Verder wil CD&V  een actieve communicatieplicht aan de intercommunales opleggen. De agenda's en verslagen van de raden van bestuur moeten op eigen initiatief naar die gemeenteraden en schepencolleges worden gecommuniceerd. Twee keer per jaar zouden de intercommunale ook toelichting moeten geven aan de gemeenteraden over hun jaarverslag en jaaractieplan.

Hierop inspelend vroeg CD&V-fractieleider Marc Van den Brande op 19 april in de gemeenteraad dat de agenda's en verslagen van de raden van bestuur nu al op eigen initiatief naar de gemeenteraad worden gecommuniceerd. Het zou ook goed zijn dat dat elke intercommunale ook toelichting geeft aan de gemeenteraad over hun jaarverslag en jaaractieplan

Burgemeester Bart Seldeslachts stelde dat hij de bezorgdheid deelde. De gemeente zal nakijken welke informatie mag worden doorgegeven en dit ook doen. Voor een aantal intercommunales mag het niet. Eventueel kan het parlement hier de regelgeving aanpassen zodat alle informatie kan gedeeld worden, aldus de burgemeester.