Bijlage: “Van VIVO-bis naar VIV-OK” (toegevoegd punt gemeenteraad februari 2016)

Voor het bereiken van een meer Verkeersleefbare gemeente, ook voor de Inwoners, de Verenigingen en de Ondernemingen van Kontich (VIV-OK), wenst CD&V Kontich-Waarloos een toegevoegd punt voor de gemeenteraad in te dienen.

 Wijziging VIVObis-plan – Goedkeuring (op vraag van raadslid Luc Blommaerts, CD&V).

 Gelet op de vastgestelde knelpunten aan het VIVObis-plan, zijnde: de omrijfactor voor bewoners van de wijken rond de korte Keizershoek, de Edegemsesteenweg en de Ooststatiestraat in het centrum, de verminderde bereikbaarheid van de handelszaken rond de knippen in de Ooststatiestraat en de Edegemsesteenweg, het sluipverkeer door de Bautersemwijk en de veiligheid van de fietsers en voetgangers op de as van het Gemeenteplein naar het station van Kontich en op de as Kruisschanslei – lange Keizershoek.

Gelet op het feit dat het actuele verkeerscirculatieplan de verplaatsingen tussen het centrum en Kontich-Kazerne bemoeilijkt.

Gelet op het feit dat na de nakende opening van het winkelcentrum op de hoek van de Koningin Astridlaan met de Ooststatiestraat het aantal verkeersbewegingen op dit kruispunt zal doen toenemen en dit onvoldoende voorzien was in het VIVO(bis)-plan.

Overwegende dat verschillende handelaars vragende partij zijn om het VIVObis-plan dringend aan te passen.

 Besluit:

 Artikel 1:

De raad draagt het schepencollege op om zo spoedig mogelijk de volgende wijzigingen aan het verkeerscirculatieplan aan te brengen:

 1. de selectieve knip in de Ooststatiestraat wordt afgeschaft
 2. het beperkt éénrichtingsverkeer in de Edegemsesteenweg tussen de Bochtstraat en de Helenaveldstraat wordt afgeschaft waardoor in dit stuk straat opnieuw volwaardig tweerichtingsverkeer mogelijk is.

 Artikel 2:

De raad draagt het schepencollege op om zo snel mogelijk werk te maken van een duidelijke bewegwijzering en communicatie over de in artikel 1 vernoemde wijzigingen aan het verkeerscirculatieplan.

 Artikel 3:

De raad draagt het schepencollege op om zo spoedig mogelijk een brief te richten tot de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken. Deze brief moet de noodzaak van een noordelijke ringweg opnieuw onderstrepen om zodanig te komen tot een structurele oplossing voor de verkeersproblematiek in het centrum van Kontich.

 Artikel 4:

De raad draagt de voorzitter van de commissie grondgebonden aangelegenheden op om voor de eerstkomende gemeenteraadscommissie de hiernavolgende punten te agenderen:

 A. In het centrum

 1. het invoeren van een zone “maximaal 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen” in een groter stuk van het centrum (b.v. bijkomend in enkele zogenaamde “canyonstraten”)
 2. het voorzien van een “smiley” met snelheidsaanduiding op bijkomende plaatsen in het centrum
 3. het uitbreiden van het voetpad op het Gemeenteplein vóór het oude gemeentehuis en van de hoek met de Molenstraat tot aan de ingang van het gemeentepark ter hoogte van de (gesloten) publieke toiletten
 4. het omvormen van de Antwerpsesteenweg tot een uniforme voorrangsweg; dit wil zeggen dat de voertuigen komende uit de Helenaveldstraat geen voorrang meer hebben op de voertuigen op de Antwerpsesteenweg; op deze wijze wordt m.a.w. in heel de Antwerpsesteenweg dezelfde voorrangsregeling toegepast.

 B. Ten oosten van het centrum

 1. de as Magdalenastraat - Ooststatiestraat (deel tussen de Duivenstraat en de Koningin Astridlaan) wordt een voorrangsweg; dit wil zeggen dat de signalisatie en wegmarkeringen met de Varkensmarkt, de Duivenstraat, de Volderij, de Hofstraat, de Hoogbunderlaan en de Kosterijstraat moeten worden aangepast
 2. de Ooststatiestraat (deel tussen de Duivenstraat en de Hofstraat) wordt een fietsstraat
 3. in de Ooststatiestraat (deel tussen de Duivenstraat en de Hofstraat) worden wegschilderingen aangebracht die de parkeerzones (niet de parkeervakken) duidelijk afbakenen, dit om de beschikbare parkeerruimte te optimaliseren
 4. het aanbrengen van wegschilderingen in de Hofstraat voor het duidelijk afbakenen van parkeervakken, voor het markeren van een fietssuggestiestrook (d.m.v. een fietssymbool en zogenaamde “sergeantstrepen”), en voor het voorzien van een voorsorteerstrook voor fietsers aan het kruispunt met de Antwerpsesteenweg
 5. het heraanleggen van het kruispunt Hofstraat – Ooststatiestraat – Hoogbunderlaanf.v. een vlottere en veiligere doorstroming van fietsers (b.v. doorlopende fietspaden) over de (nieuwe) fietsas Magdalenastraat – Ooststatiestraat
 6. het voorzien van een doorlopend voet- en fietspad in de Ooststatiestraat aan de kruising met de Kosterijstraat
 7. het invoeren van een zone 30 in het volledige oostelijk deel van Kontich centrum (begrensd door de Hofstraat, de Antwerpsesteenweg, de Koningin Astridlaan en de Ooststatiestraat).

 C. Te Kontich-Kazerne

 1. het invoeren van een zone “maximaal 7,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen” in heel Kontich-Kazerne met uitzondering van de Duffelsesteenweg en de as Ooststatiestraat-Kauwlei-Liersebaan
 2. de Ooststatiestraat (deel tussen de Koningin Astridlaan en de Kauwlei) wordt een voorrangsweg; dit wil zeggen dat de signalisatie en wegmarkeringen met de Hof van Spruytlaan, de Broekbosstraat (waar automobilisten en fietsers actueel niet dezelfde voorrangsregeling hebben!) en de Meylweg moeten worden aangepast
 3. het invoeren van een zone 30 in de Hof van Spruytlaan en in de Broekbosstraat (kant Ooststatiestraat)
 4. het afschaffen van de wegversmalling in de Ooststatiestraat ter hoogte van het Hof van Spruyt (of het plaatsen van voorrangsborden aan deze wegversmalling)
 5. het voorzien van een fietsoversteekplaats over de Ooststatiestraat in het verlengde van de Meylweg
 6. het heraanleggen van het kruispunt Ooststatiestraat – Kauwlei zoals voorgesteld door de wijkraad van Kontich-Kazerne
 7. het herbekijken van de bustrajecten door Kontich-Kazerne in functie van de optimalisatie van de bereikbaarheid van de halteplaatsen en de duurtijd van het afgelegde traject
 8. het invoeren van een zone 30 in de Gallo-Romeinenlaan zoals gevraagd door de Fietsersbond afdeling Kontich
 9. het invoeren van een zone 30 op het Stationsplein
 10. het invoeren van een zone waar het parkeren voorbehouden is voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton op het Stationsplein
 11. het aanbrengen van een zebrapad tussen de uitgang van het station en de parkeerzone op het Stationsplein
 12. het plaatsen van een “smiley” op de Lintsesteenweg richting station
 13. het aanbrengen van “haaientanden” en een voorrangsbord op de Lintsesteenweg waardoor de voorrangsregeling voor de fietsers op de Lintsesteenweg t.o.v. voertuigen komende uit de Liersebaan wordt verduidelijkt
 14. het verlagen van de beplanting op het kruispunt van de Liersebaan met de Lintsesteenweg zoals gevraagd door de CD&V-fractie tijdens de gemeenteraad van oktober 2015 zdd. de zichtbaarheid van en voor automobilisten en fietsers significant verhoogt
 15. het aanleggen van een fietspad in de Duffelsesteenweg tussen de Pronkenbergstraat en de Koningin Astridlaan in de richting van het centrum.

 D. Ten westen van het centrum

 1. Het aanbrengen van overlangse markeringen (onderbroken streep) over de gehele Kruisschanslei
 2. het verplaatsen en centraliseren van de verkeerslichten met snelheidsdetector in de Kruisschanslei naar het verkeersplateau ter hoogte van de oversteekplaats van de basisschool (systeem zoals op de Antwerpsesteenweg)
 3. de éénrichting in de korte Keizershoek wordt over de volledige lengte afgeschaft
 4. in de Keizershoek richting Kruisschanslei wordt een verbodsbord C31a “Verbod aan het volgende kruispunt linksaf te slaan”, aangevuld met een onderbord van het model M3 “Uitgezonderd fietsers en bestuurders van tweewielige motorfietsen klasse A” geplaatst zodat automobilisten niet kunnen afslaan in de korte Keizershoek
 5. in de Kruisschanslei richting Keizershoek wordt een verbodsbord C31b “Verbod aan het volgende kruispunt rechtsaf te slaan”, aangevuld met een onderbord van het model M3 “Uitgezonderd fietsers en bestuurders van tweewielige motorfietsen klasse A” geplaatst zodat automobilisten niet kunnen afslaan in de korte Keizershoek
 6. het voorzien van een doorlopend voet- en fietspad over de as Kruisschanslei – lange Keizershoek aan het kruispunt van de Kruisschanslei met de Keizershoek
 7. het aanbrengen van een duidelijke wegmarkering aan het kruispunt van de Kruisschanslei met de Keizershoek zodanig dat het kruisend verkeer van het centrum in de richting van de Moorstraat en omgekeerd elkaar de pas niet afsnijdt; dit kan tevens snelheidsverlagend werken voor het gemotoriseerd verkeer op deze plaats
 8. het aanleggen van parkeerplaatsen op sommige (niet alle) bermen in de korte Keizershoek
 9. het snoeien van de boompjes langs het fietspad in de brede Drabstraat fietsers gebruik kunnen maken van de volledige breedte van het fietspad
 10. het plaatsen van een voorrangsbord B19 “Smalle doorgang; gebod voorrang te verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen” en een voorrangsbord B21 “Smalle doorgang; voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen” aan alle wegversmallingen in de lange Keizershoek
 11. het plaatsen van overrijdbare rijbaangeleiders op de stoeprand van de lange Keizershoek op die plaatsen tegenover een wegversmalling waar geen bermpaaltjes kunnen worden geplaatst en het onderzoeken of de bestaande bermpaaltjes kunnen worden vervangen door overrijdbare rijbaangeleiders wanneer dit de veiligheid van de fietsers zou verhogen
 12. het opstarten van een overleg met het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer over de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E19 door middel van een “ovonde” zoals voorgesteld door CD&V aan het begin van de legislatuur; dit kan een oplossing zijn voor de moeilijke circulatie aan dit complex en maakt het mogelijk om de verlengde Expressweg te gebruiken als verbinding tussen de E19 en de A12
 13. het opstarten van een overleg met het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer om voor voetgangers en fietsers een toegang te voorzien tot de “Park and ride” aan de op-en afritten van de E19
 14. het opstarten van een overleg met het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer om een flitscamera te voorzien aan het kruispunt van de N171 met de Drabstraat en de Pierstraat; dit zou ten goede moeten komen van de veiligheid van de overstekende fietsers en voetgangers in het algemeen en de studenten van de daar gelegen middelbare school in het bijzonder
 15. het opstarten van een overleg met het Vlaams Agentschap voor Wegen en verkeer om aan het kruispunt van de N171 (Expressweg) met de N173 (Prins Boudewijnlaan) een invoegstrook te voorzien op de N173 voor het verkeer komende uit de N171 dat in de richting van de E19 wenst te rijden.

 E. Ten noorden van het centrum

 1. het opstarten van een overleg met het Vlaams Agentschap voor Wegen en verkeer om het voor fietsers zeer gevaarlijke kruispunt van de De Villermontstraat met de N171 (Expressweg) heraan te leggen zoals voorgesteld in knelpuntenfiche 1 van de Fietsersbond afdeling Kontich
 2. het heropstarten van een overleg met het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer over het laten plaatsen van verkeerslichten aan het kruispunt van de De Villermontstraat met de Prins Boudewijnlaan (akkoord reeds gegeven tijdens de vorige legislatuur) zodat fietsers en voetgangers veiliger dit gevaarlijk kruispunt kunnen oversteken
 3. het plaatsen van een verkeersbord C43 met snelheidsbeperking tot 70 km/u bij het verlaten van de bebouwde kom op de Edegemsesteenweg richting Edegem
 4. het plaatsen van een verkeersbord C43 met snelheidsbeperking tot 70 km/u aan het begin van de Edegemsesteenweg (kruispunt met N171 en Kontichstraat) in de richting van het centrum.

 F. Ten zuiden van het centrum

 1. het aanpassen van de wegmarkeringen ter hoogte van de Mechelsesteenweg (N1) nr. 315 zodanig dat het voorsorteren voor het bereiken van de parking van de daar gelegen supermarkt duidelijker wordt
 2. het opstarten van een overleg met de supermarkt aan de Mechelsesteenweg (N1) nr. 315 om de in- en uitrit te versmallen zdd. het voor de bezoekende automobilisten duidelijker is op welke wijze zij veilig de parking kunnen oprijden en verlaten.