De kans is reëel dat er een nieuwe ontsluitingsweg komt voor het industriepark Satenrozen. Dit antwoordde schepen Willem Wevers op een vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande. Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet immers een ingreep op de afrit van de E19 komende vanuit Antwerpen. Dit zou toelaten om op zijn minst het verkeer komende van deze afrit rechtstreeks naar het industrieterrein af te leiden. 

Distrilog heeft plannen om een nieuw logistiek centrum te openen op het industrieterrein Satanrozen. Dit zou kunnen leiden tot een toename van het vrachtvervoer. Naar aanleiding van deze plannen wou CD&V-fractieleider Marc Van den Brande van het schepencollege weten hoe het zit met een rechtreekse verbinding van het industrieterrein op de expressweg. 

Schepen Willem Wevers stelde dat er reeds sinds enkele jaren plannen zijn om een rechtstreekse aansluiting op de expressweg te verwezenlijken. Die werden reeds in 2019 aan de bewoners voorgelegd. Omdat het Agentschap Wegen en Verkeer stelde dat de toegangsweg niet te dicht bij het afrittencomplex van de E19 zou mogen liggen, was de enige optie om die vlak achter de tuinen van de bewoners van de Keizershoek aan te leggen. Deze vonden dit niet opportuun, te meer omdat tegelijk in de vergunning van het toenmalig bedrijf een beperking aan het vrachtverkeer werd opgelegd waardoor de bestaande overlast werd beperkt. 

Naar aanleiding van de aanvraag van Distrilog heeft de schepen opnieuw contact opgenomen met het agentschap. Dit voorziet een aanpassing van de afrit voor het verkeer komende vanuit Antwerpen om de snelheid te beperken. In deze optiek zou het wel mogelijk zijn dat het verkeer vanop deze afrit rechtstreeks zou kunnen worden afgeleid naar het industrieterrein. Indien er ook een oplossing kan gevonden worden voor het verkeer dat het industrieterrein verlaat, zou de Keizershoek kunnen worden afgekoppeld van de Expressweg. Op deze wijze zou er ook een einde komen aan het sluipverkeer vanuit Aartselaar naar de E19. Dit laatste probleem werd nog ten berde gebracht door CD&V-gemeenteraadslid Eric Van den Eynde.